Browse Our Dictionary
E

election campaign

འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས། = སྲིད་དོན་པ་ཚོས་འོས་བསྡུའི་སྔོན་ཚུད་དུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆེད་བློ་འགུགས་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ།