Browse Our Dictionary
E

election

འོས་བསྡུ། = འཐུས་མི་ལྟ་བུའི་ས་དམིགས་སྐོང་ཆེད་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་འོས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་གམ་དེ་ལས་མང་བ་འདེམས་པའི་བརྒྱུད་རིམ།