Browse Our Dictionary
E

electric charge

གློག་ཟུངས། གློག་ཁུར། = གློག་ཁུར་གྱི་རིགས་ཤིག་དང་འདིར་ཕོ་མོ་དང་ཀླད་ཀོར་བཅས་གསུམ་ལ་དབྱེ་ཡོད་ལ། བེམ་རྫས་ཀུན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཞི་རྡུལ་ཚང་མར་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཕོ་རྡུལ་ལ་གློག་ཁུར་ཕོ་དང་གློག་རྡུལ་ལ་གློག་ཁུར་མོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ།