Browse Our Dictionary
E

electrochemistry

གློག་སྦྱོར་རྫས་འགྱུར། = གློག་ནུས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་རྫས་སྦྱོར་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཐེབས་སྟངས་དང་། རྫས་སྦྱོར་འཕོ་འགྱུར་ལས་གློག་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ཡན་ལག