Browse Our Dictionary
E

electron degeneracy pressure

གློག་རྡུལ་ཉམས་པའི་གནོན་ཤུགས། = གློག་རྡུལ་དུ་མ་གནས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་གནོན་བཙིར་བྱེད་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག ཧི་སེན་བྷག་གི་ངེས་མེད་རྩ་འཛིན་ལྟར་བྱས་ན། གློག་རྡུལ་དེ་དག་གི་གོ་ས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་སྟབས་ཁོང་ཚོའི་འགུལ་ཚད་ཧ་ཅང་འཕར་བ་དང་། འགུལ་ཚད་དེས་དྲོད་ཚད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་གནོན་ཤུགས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།