Browse Our Dictionary
E

element

༡། འབྱུང་བ། ཁམས། = སྤྱིར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང༌། འབྱུང་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་དང༌། སྐར་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་ལྔ། ༢། ཁམས་རྫས། = རྫས་སྦྱོར་གྱི་བྱ་ཐབས་དཀྱུས་མས་ཁ་བྲལ་གཏོང་མི་ཐུབ་པའི་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཆུང་ཤོས།