Browse Our Dictionary
E

embelia

སྲིན་དུག་པ། བྱི་ཏང་ག = འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྡོང་པོ་ཆུང་བའི་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་སྨུག་ལ་ཕྲ་བ་སེར་གས་ཁྱབ་ཅིང་སྡོང་སྙིང་ཁ་དོག་དམར་ལ་ལྡེམ་མཉམ་གྱི་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་ཡོད། ལོ་མ་ལྗང་ནག་མཐུག་ཅིང་སྒོར་དབྱིབས་མཐའ་མཉམ་ལ་རྩ་རིས་དྲ་བ་བཞིན་གྱེས་ཏེ་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་དཀར་པོའམ་སེར་པོ་ཆུང་ངུ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ཡལ་གའི་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་ཤར་བ། འབྲས་བུ་འཇམ་ཞིང་དབྱིབས་རིལ་མོ་སྲན་མ་ཙམ་སྨིན་ཚེ་མདོག་དམར་པོར་འགྱུར་ཞིང་སྐམ་ན་ནག་པོ་འགྱུར།