Browse Our Dictionary
E

embryo

སྦྲུམ་སྲིང། མངལ་ཆགས། = ཐོག་མར་མངལ་ཆགས་དུས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མིང་སྟེ། ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང། རྣམ་ཤེས་ཁམས་དང་བཅས་པ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ།