Browse Our Dictionary
E

emergency medical technician

ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཆེད་ལས་པ། =སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་མ་ཡིན་ཡང་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྨན་བཅོས་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་གང་ཟག