Browse Our Dictionary
E

emotional abuse

སེམས་ཚོར་བརྙས་བཅོས། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་པོར་གནོད་པ་དང་འཚེ་བ་སོགས་མི་བྱེད་ཀྱང་སེམས་ལ་ཕོག་པར་བྱེད་པའི་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས།