Browse Our Dictionary
E

empirical research

དངོས་མྱོང་ཉམས་ཞིབ། = འཆར་སྣང་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གཞུང་ལུགས་སམ་ཡིད་ཆེས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཐོག་མྱོང་བའིལམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཤིག