Browse Our Dictionary
E

employee compensation

ལས་མིའི་གུན་གསབ།= ལས་བདག་རྣམས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་དོད་དུ་ལས་མིར་འཐོབ་རྒྱུའི་དངུལ་དང་གུང་གསེང་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན།