Browse Our Dictionary
E

enactment

༡། བཅས་ཁྲིམས། = ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བྱེ་བྲག་པ། ༢། ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས། = ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བྱ་གཞག