Browse Our Dictionary
E

enantiomorph

chem ལྡོག་གཟུགས། = བཀོད་དབྱིབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་མེ་ལོང་ནང་གི་འཆར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད་ཀྱང་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཐོག་གཅིག་བརྩེགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་མེད་པའི་འདུས་རྡུལ་གྱི་ཆ་ག་རུང་།