Browse Our Dictionary
E

encrypt

གསང་བརྡར་འབེབས་པ། = གློག་རྡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལམ་བརྡ་རྟགས་རིགས་རྒྱུན་ལྡན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྟེང་བཀོལ་སྤྱོད་དམ་རྟོགས་དཀའ་བའི་རྟགས་སམ་ཨང་ཀི། ཡི་གེའི་མ་ལག་ལྟ་བུའི་གསང་བའི་ཨང་ཀིའམ་ཡི་གེར་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་པ།