Browse Our Dictionary
E

endorsed cheque

ཁ་སྒྱུར་ཅེག་འཛིན། =ཅེག་འཛིན་ཞིག་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་ཅེག་འཛིན་དེའི་ཐོག་གི་དངུལ་དེ་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ལ་འཐོབ་ཆེད་དུ་མི་དེའི་མིང་བྲིས་པའི་ཅེག་འཛིན་ཞིག