Browse Our Dictionary
E

English

༡། ཨིན་ཇིའི། = ཨིན་ཡུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་གམ་མི་སེར་དང་འབྲེལ་བའི། ༢། ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག = ཨིན་ཡུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་སྟེ། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་རྒྱ་ཆེར་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག ༣། ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་མི། = ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར།