Browse Our Dictionary
E

entitle

༡། མིང་བྱང་འགོད་པ། = དེབ་དང་གློག་བརྙན་སོགས་ལ་མིང་འདོགས་པ། ༢། ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་བདག་དབང་སྤྲོད་པའམ་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲོད་པ།