Browse Our Dictionary
E

entourage

ཆིབས་ཞབས། = སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣའམ། སྣེ་ཡོད་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་གཟིགས་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ལྷན་བཅར་ཞུ་མཁན་གྱི་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་སྡེ་ཁག