Browse Our Dictionary
E

entry conference

འཛུལ་ཞུགས་ཚོགས་འདུ། = གནས་ཚུལ་དང་ཡིག་ཆའི་ཕྱིར་སྔོན་འགྲོའི་རེ་སྐུལ་དང་། གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁུངས་གཏུགས། འབྲེལ་ལམ་གྱི་གནད་འགག ཉེན་ཁ། གནད་དོན། སྔོན་འགྲོའི་འབྲེལ་ལམ་དང་གོ་སྐབས། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཅས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག