Browse Our Dictionary
E

epic

རྟོགས་བརྗོད། = ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གྲགས་ཅན་མི་སྣའམ། རྟོག་བཟོ་བྱས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་གི་སྐོར་བཤད་པའི་སྒྲུང་དང་སྙན་རྩོམ་སོགས།