Browse Our Dictionary
E

epilepsy

བརྒྱལ་གཟེར། གཟའ་ནད། = ནད་བདག་གི་མིང་ནད་ལ་བཏགས་པའི་ཁ་ལྐུགས་ཤིང་། གཞོགས་བཤལ་བ་སོགས་འབྱུང་བའི་ཀླད་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་ནད་ཀྱི་མིང་།