Browse Our Dictionary
E

epistemology

ཚད་མ་རིག་པ། = ཐབས་ལམ་དང་། ཁུངས་ཐུབ། ཁྱབ་ཚད། དེ་བཞིན་སྣང་ཚུལ་དང་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིད་རྟོན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག