Browse Our Dictionary
E

equal pay

གླ་ཕོགས་འདྲ་མཉམ། =ཕོ་མོ་གང་ཡིན་རུང་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་དགོས་པའི་ལྟ་གྲུབ།