Browse Our Dictionary
E

escape speed

བྲོས་ཚད། = མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་བར་སྣང་ཕྱི་མར་གཏང་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལ་ལྟ་བུའི་གོང་བུ་ཞིག་གི་འཐེན་ཤུགས་ལས་གྲོལ་བར་དགོས་ངེས་ཀྱི་མྱུར་ཚད།