Browse Our Dictionary
E

escrow

བར་བཅོལ་གན་རྒྱ། = ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཚང་རྗེས་ཁོ་ནར་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་ཆེད་དུ། གང་ཟག་ཅིག་གིས་མ་དངུལ་ལམ། ཡང་ན་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་གྱི་ཡིག་ཆ། ཡང་ན་དེ་མིན་གྱི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་བཅོལ་འཇོག་བྱེད་པ་ཞིག