Browse Our Dictionary
E

estrogen

མོའི་རྨེན་གཤེར། = གཙོ་བོ་བུད་མེད་ཚོའི་བསམ་བསེའུས་གློད་འདོན་བྱེད་ཅིང་། མོའི་སྐྱེ་བྱེད་མ་ལག་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོད་འཛིན་དང་མོའི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་སྐུལ་རྒྱུའིསྡེ་ཁག་ཅིག