Browse Our Dictionary
E

etiquette

འགྲོ་ལུགས། གུས་སྲོལ། = སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སམ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་ལམ་ལུགས།