Browse Our Dictionary
E

eutectic mixture

འཁྱག་ཚད་དམའ་བའི་བསྲེས་མ། = དངོས་རྫས་གཉིས་སམ་གཉིས་ལས་མང་བ་ཡིས་གྲུབ་པའི་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཞུན་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་གྲུབ་རྫས་བསྲེས་མ་དེ་དག་གི་འཁྱགས་གནས་ཆེས་དམའ་ཤོས་ལྡན་པ་དེའོ།