Browse Our Dictionary
E

evacuation

ཉེན་གཡོལ་ཕྱིར་འདོན། སྐྱོབ་འདོན། ཕྱིར་འདོན། = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ནས་འདོན་པའམ་འདོན་པའི་བྱ་གཞག