Browse Our Dictionary
E

event horizon

ཐར་མེད་རྒྱ་མཚམས། = བུ་ག་ནག་པོའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ས་མཚམས་ཤིག དེའི་ནང་རོལ་དུ་འཐེན་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དངོས་པོ་གཞན་ལྟ་ཞོག ཐ་ན་འོད་ཀྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཙམ་ཡང་དེ་ནས་ཕྱིར་ཐར་མི་ཐུབ་པར་འདོད།