Browse Our Dictionary
E

evidence-based education

phil རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་ཡོན། = ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཆར་འགོད་ལེགས་སྒྲིག་སྤྱད་དེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚུལ།