Browse Our Dictionary
E

ex gratia payment

གཟིགས་སྦྱིན་སྤྲོད་འབབ།= ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་གང་ཡང་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་གང་ཟག་སྒེར་ཞིག་གི་གུན་གསབ་བམ་ཐོབ་ཆ་འཇལ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ།