Browse Our Dictionary
E

excreta

འདོར་རྫས། བཤང་གཅི། = ལུས་ཀྱི་བུ་ག་དང་བཤང་ལམ་སོགས་ནས་ཕྱིར་འབྱིན་པའི་མི་གཙང་བའི་རྫས་ཏེ། བཤང་གཅི་དང༌། སྣབས་ལུད། དངུལ་ཆུ་སོགས།