Browse Our Dictionary
E

execution

༡། སྲོག་ཐོག = དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལྟ་བུར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་སྲོག་གཅོད་ཚུལ། ༢། ལག་ལེན། ལག་བསྟར། = བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱེད་པ་དང༌། ལས་འགན་སྒྲུབ་པ། འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚུལ།