Browse Our Dictionary
E

executioner

སྲོག་ཐོག་གཏོང་མཁན། =ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་ནག་ཅན་པ་ཞིག་གསད་བྱའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིག