Browse Our Dictionary
E

exemplary punishment

མིག་ལྟོས་ལ་ཕན་པའི་ཉེས་ཆད། =སྐྱེ་བོ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་པའི་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་ཞིག