Browse Our Dictionary
E

exhaust port

དུད་ལམ། = མང་སྦུབས་དང་དུད་གཏོང་ཁེབས་སྒོར་མཐུད་པའི་སི་ལེན་ཌར་གྱི་སྒོ་ལམ་སྟེ། སི་ལེན་ཌར་གྱི་མགོ་དང་། མང་སྦུབས། དུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དུ་བ་འགྲོ་གི་ཡོད།