Browse Our Dictionary
E

exorcism

གདོན་སྐྲོད། = གནས་སམ་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་ཞུགས་པའི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་དག་ཞབས་བརྟན་དང་། ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་འདོན་ཚུལ།