Browse Our Dictionary
E

experimental treatment

ཚོད་ལྟའི་བཅོས་ཐབས། སད་མདའ། = ད་ཡོད་ཀྱི་རྩེ་ཕུད་གསོ་ཐབས་ལས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་མེད་ཀྱང་། ཚོད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་གསོ་ཐབས།