Browse Our Dictionary
E

expiry date

ཐིམ་ཚེས། = གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དང༌། གྲོས་མཐུན་སོགས་ཟླ་ཚེས་གང་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་རྩིས་འགྲོ་མི་གཏོང་པའམ་བཀོལ་སྤྱོད་མི་ཆོག་པ།