Browse Our Dictionary
E

extradition

ནག་ཅན་ཕྱིར་སྤྲོད། = ནག་ཉེས་བཙུགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་བམ་ཉེས་ཆད་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད། ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གཞན་ཞིག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།