Browse Our Dictionary
F

fact finding

དངོས་བདེན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི། དངོས་བདེན་ཞིབ་འཇུག་གི། = གཞུང་དང༌། ཡང་ན་སྒེར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ལས་དོན།