Browse Our Dictionary
F

factor tree method

བགོད་གྲངས་སྡོང་འགྲེམས། = སྡོང་པོ་ལས་འགྱེ་བ་ལྟར་གྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་རིས་ཤིག་སྟེ། དེས་ཤིང་སྡོང་ལས་ཡལ་ག་འགྱེ་བ་ལྟར་སྤྲད་ཟིན་པའི་ཧྲིལ་གྲངས་དག་གི་བགོད་གྲངས་རྣམས་སོ་སོར་བཙལ་ཏེ། སྤྱིའི་བགོད་གྲངས་ཆེ་ཤོས་འཚོལ་གྱི་ཡོད།