Browse Our Dictionary
F

fahrenheit

ཕ་རན་ཧེཊ། = ཚ་གྲང་སྙོམ་པའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆུའི་འཁོལ་ཚད་ ༢༡༢ དང་འཁྱག་ཚད་ ༣༢ ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྤྱད་དེ་གཞལ་བའི་ཚད།