Browse Our Dictionary
F

fair price

༡། འོས་འཚམས་རིན་གོང༌། = མ་འོངས་པར་ཚོང་གི་འབྲེལ་ལམ་རྒྱུན་སྲིང་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་རིན་གོང༌། ༢། གོང་རན་པོ། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་དམའ་རིམ་དཔལ་འབྱོར་གྲལ་རིམ་ཁོངས་ནས་ཀྱང་ཉོ་སྤྱོད་ཐུབ་ཐབས་སུ་གཞུང་ནས་ཚོང་ཁྲལ་ཆག་ཡང་དང༌། འཚོ་སྣོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་སྦྱར་ཏེ་ཁྲོམ་ར་སྤྱིའི་གོང་ཚད་ལས་ཀྱང་ཁེ་བར་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་རིན་གོང།