Browse Our Dictionary
F

family pension

ནང་མིའི་རྒས་ཕོགས། = རྒྱུན་གཏན་གླ་ཕོགས་འོག་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་མཐར་བགྲེས་ཡོལ་བའི་དོ་བདག་གི་ནང་མིར་འཐོབ་རྒྱུའི་རྒས་ཕོགས་ཤིག