Browse Our Dictionary
F

farewell party

adm ཕེབས་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན། གྱེས་སྟོན། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཕྱིར་བཞུད་པའི་སྐབས་སུ་འཚམས་འདྲིའི་ཚུལ་དུ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པའི་གསོལ་སྟོན།