Browse Our Dictionary
F

fast track court

མྱུར་ལམ་ཁྲིམས་ཁང་། མྱུར་ཞིབ་ཁྲིམས་ཁང་། = གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཁྲིམས་ཞིབ་མགྱོགས་པོར་བྱ་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཁང་ངམ་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག