Browse Our Dictionary
F

fatality

༡། འཆི་རྐྱེན། = ན་ཚའམ་དམག་འཁྲུག་དང་། རྐྱེན་ཆག་གང་རུང་ཞིག་ལས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག ༢། ལས་དབང་། བསྐོས་ཐང་། = ལས་ཀྱི་བསྐོས་ཐང་ལ་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག